MIJN AANPAK

Mijn aanpak bestaat allereerst uit goed observeren. Zowel vanuit de cliënt als vanuit de eigen optiek de hulpvraag benaderen en hier voortdurend de inhoud van het traject op afstemmen, in samenwerking met de cliënt of het cliëntje en zijn of haar ouders.

Dit begint bij het intakegesprek, de kennismaking. Hierbij breng ik helder in kaart wat de hulpvraag, verwachting en motivatie is van de cliënt. Waar liggen de eigen kracht en interesses, waar wordt iemand blij van. Vervolgens wordt via onderzoek bepaald of behandeling nodig is. Indien behandeling aangewezen is wordt een behandelplan gemaakt. Deze wordt duidelijk afgestemd met de cliënt.

De logopedische benadering verschilt per individu. Soms volstaat een puur logopedisch technische benadering die de stem-, spraak- en slikmotorische functie uitbreidt en verbetert. Soms is een holistische, bredere benadering nodig omdat een klacht vanuit het hele systeem is ontstaan en beïnvloed wordt door externe of emotionele factoren.

Hoe snel bereik je resultaat?
De ene keer bereik je met een enkele oefening of enkel inzicht al snel en voldoende resultaat, de andere keer neemt het in kaart brengen van de aard van de problematiek meer tijd in beslag en is sprake van een stapsgewijs proces in verandering.

Wat maakt een behandeling succesvol?
Allereerst een heldere analyse van de klacht, goede afstemming van het behandelplan met de cliënt of met het cliëntje en zijn of haar ouders en aansluiting bij de eigen kracht, mogelijkheden en interesses. Logopedie is oefentherapie. Cliënten moeten zelf aan de slag. Dit wordt voorafgaand aan de start van een traject duidelijk besproken zodat sprake is van een realistische verwachting ten aanzien van het behandelresultaat en de behandelduur. Zicht krijgen op de motivatie en deze in positieve richting weten te beïnvloeden is onlosmakelijk verbonden met het vergroten van de kans op een succesvolle en efficiënte behandeling. Tot slot is wederzijds vertrouwen en een prettige onderlinge samenwerking een voorwaarde om een optimaal behandelresultaat te realiseren.

OVER MIJ

Ruim 20 jaar ben ik werkzaam als logopedist in de vrije vestiging. Daarnaast heb ik les gegeven en in instellingen gewerkt, zowel met volwassenen, jong volwassenen als kinderen. Na vele jaren met veel plezier als maat bij Logopediepraktijk Lutmastraat in Amsterdam Zuid te hebben gewerkt, ben ik in september 2021 gestart met mijn eigen praktijk, Floor Draaijer Logopedie.

Ik spits mij vooral toe op het behandelen van klachten op het gebied van stem, adem, uitspraak, onbegrepen keelklachten, slikproblemen en afwijkend mondgedrag, bij zowel volwassenen als kinderen. Van jongs af aan heb ik een grote interesse voor de menselijke stem, uitspraak, accenten en het taalgebruik en hoe diverse factoren deze aspecten kunnen beïnvloeden. In het verleden heb ik veel aan theater gedaan en gezongen, onder andere in koortjes. Ik speel piano.

MIJN ERVARING EN SPECIALISATIES

 • Logopedist
 • Taalwetenschapper
 • Docent stem- en spraak aan de Frank Sanders Akademie Amsterdam
 • NT2 docent uitspraakverbetering
 • Logopedist afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde in ziekenhuis
 • Oro-myofunctionele therapie (OMFT) bij zowel kinderen als volwassenen (o.a. bij verkeerd slikken en mondademen)
 • Diverse cursussen op het gebied van uitspraak- en taalbehandeling, onder andere gericht op meertaligheid bij kinderen
 • Diverse cursussen en workshops op het gebied van stem en presentatie
  • Presentatiecoaching via theatertechnieken
  • Theatersport
  • 4 elementen acteermethode Helmert Woudenberg
  • Larynxmanipulatie/manuele facilitatie van het strottenhoofd
  • EVT (Estill Voice Training)
  • Trauma en stem
 • Deelname Landelijke Stemkring: dit is een vergaderkring waarin actuele inzichten en methodes op het gebied van stembehandeling en (onbegrepen) keelklachten worden besproken en geoefend. In deze kring zitten in stem gespecialiseerde logopedisten uit het hele land en werkzaam op opleidingen, in ziekenhuizen en in eerstelijns praktijken.
 • Deelname spraak- en taalkring: Vele jaren heb ik deelgenomen aan een vergaderkring waarin actuele inzichten en methodes op het gebied van spraak- en taalbehandeling bij kinderen werden besproken en geoefend. In deze kring zaten logopedisten werkzaam op scholen, in instellingen en in de eerstelijns praktijk.

Registratie

AGB-code
05872329

BIG/Kwaliteitsregister Paramedici
69900212891

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
83726896

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor logopedisten (en andere zorgverleners) een wettelijke verplichting dat cliënten die een klacht hebben over een logopedist zich naast de reeds lang bestaande klachtregeling ook kunnen wenden tot een geschillenregeling. Daartoe is een goedgekeurde, schriftelijk vastgelegde klachten-en geschillenreglement verplicht.

Deze praktijk voldoet aan de WKKGZ wet. Eén van de onderdelen is dat u als patiënt/cliënt een klacht kunt indienen. Dat kan via deze website www.klachtenloketparamedici.nl. Daar treft u alle informatie.